Prostor pro přiblížení      
Stránky se nahrávají


Návrat na úvodní stránku Sdružení 3pé
„Zpravidla nás přesvědčují víc ty důvody, které sami objevíme, než ty, na které přišli jiní.“
Blaise Pascal, Myšlenky
28. května 2023
Stanovy

Vize a cíle Sdružení
Být organizací,
která nedává hotové odpovědi,
ale ukazuje, kde je hledat.
*
Vytvářet prostor
pro přiblížení křesťanství a křesťanů
dnešnímu člověku.
*
Vyvolávat a prohlubovat zájem
o křesťanské hodnoty
a myšlenkové bohatství Bible
*
Čl. I. Úvodní ustanovení
Název občanského sdružení: Sdružení 3pé
Sídlo sdružení: Bolevecká 19; 301 66 Plzeň
Čl. II. Právní postavení sdružení
 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu.
 2. Sdružení je právnickou osobou.
Čl. III. Cíl činnosti sdružení
Základním cílem sdružení je vytváření prostoru pro přiblížení křesťanství a křesťanů dnešnímu člověku.
K dosažení cíle sdružení zejména:
 1. sdružuje zájemce o křesťanství a studium a překlad Bible,
 2. realizuje přednáškové, vzdělávací, školící, konzultační a expertní služby pro veřejnost, státní i nestátní organizace.
 3. realizuje parafrázovaný překlad Bible a zpřístupňuje jej odborným a vzdělávacím institucím a veřejnosti,
 4. provozuje webové stránky, kde umožňuje veřejnosti seznámit se s křesťanskou poezii, prózou a hudbou,
 5. vydává a veřejně šíří periodické i neperiodické publikace a tiskoviny, audio a video nahrávky, CD-ROM
  a vyměňuje je s domácími i zahraničními institucemi.
Čl. IV. Členství ve sdružení
 1. Členství je dobrovolné.
 2. Členem sdružení se mohou stát fyzické osoby, které souhlasí se stanovami sdružení, jeho cíli a pravidly stanovenými pro členství sdružením a právnické osoby, které chtějí podporovat činnost sdružení.
 3. Členství vzniká na základě písemné žádosti o členství doručené výboru sdružení, a to dnem schválení žádosti výborem.
 4. O členství fyzických i právnických osob rozhoduje výbor dvoutřetinovou většinou svých přítomných členů.
 5. Proti odmítnutí přihlášky se uchazeč o členství může písemně odvolat do 15 dnů po doručení písemného rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se adresuje předsedovi sdružení. O odvolání rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů.
 6. Dokladem o členství je potvrzení o členství vydané výborem.
 7. Členství zaniká:
  1. vystoupením člena na základě písemného oznámení,
  2. úmrtím člena,
  3. zrušením členství na základě rozhodnutí výkonného výboru,
  4. u právnické osoby jejím zrušením,
  5. zánikem sdružení.
Čl. V. Práva a povinnosti členů
 1. Člen má právo:
  1. volit a být volen do orgánů sdružení,
  2. účastnit se jednání valné hromady sdružení a být k jednání včas přizván,
  3. obracet se na orgány sdružení s připomínkami, podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
  4. svobodně se vyjadřovat ke všem okolnostem, které se dotýkají činnosti sdružení.
 2. 2. Člen má povinnosti zejména:
  1. dodržovat stanovy sdružení,
  2. respektovat usnesení valné hromady,
  3. aktivně se podílet na činnosti sdružení,
  4. svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
  5. platit členské příspěvky.
Čl. VI. Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
 1. valná hromada,
 2. výkonný výbor,
 3. kontrolní komise.
Čl. VII. Valná hromada
 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
 3. Valnou hromadu svolává výkonný výbor sdružení dle potřeby, nejméně 1x ročně. Výkonný výbor svolává valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.
 4. Valná hromada zejména:
  1. rozhoduje o změnách stanov sdružení,
  2. schvaluje plán činnosti, výroční zprávu sdružení, zprávu kontrolní komise, rozpočet a účetní uzávěrku sdružení, výši členských příspěvků,
  3. volí na dobu 3 let členy výboru a kontrolní komise,
  4. potvrzuje rozhodnutí výkonného výboru o vzniku a zániku členství,
  5. rozhoduje o zrušení sdružení.
 5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů sdružení s rovným hlasovacím právem. O změně stanov a zrušení sdružení se rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů, v ostatních případech se rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů.
Čl. VIII. Výkonný výbor
 1. Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Výbor má nejméně 3 a nejvíce 6 členů.
 3. Výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
 4. Výbor svolává a řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně 4x ročně nebo kdykoliv na žádost alespoň dvou jeho členů.
 5. Výbor zejména:
  1. volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
  2. koordinuje činnost sdružení,
  3. svolává valnou hromadu,
  4. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
  5. rozhoduje o vzniku a zániku členství,
  6. navrhuje změnu zásad a pravidel členství ve sdružení,
  7. navrhuje změnu stanov sdružení,
  8. rozhoduje o všech závazných dokumentech sdružení s výjimkou stanov a předkládá je valné hromadě k informaci,
  9. navrhuje výši a způsob platby členských příspěvků,
  10. schvaluje znění smluv mezi sdružením a jinými subjekty.
 6. Předseda nebo místopředseda zastupují sdružení navenek, jednají jeho jménem, a to každý z nich samostatně.
 7. Předseda je za svou činnost zodpovědný výboru a valné hromadě sdružení.
 8. K zajištění činnosti sdružení může výbor zřídit poradní sbor, jehož členy mohou být i osoby, které nejsou členy sdružení. Členy poradního sboru jmenuje předseda na návrh výboru.
 9. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
 10. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovného hlasování rozhoduje hlas předsedy.
 11. Jestliže se přes opakované dvojí svolání v průběhu 6-ti měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci výbor.
Čl. IX. Kontrolní komise
 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Kontrolní komise má nejméně 3 členy.
 3. Po svém ustanovení volí komise ze svého středu předsedu, který řídí zasedání a práci komise.
 4. Kontrolní komise vykonává dohled nad hospodařením a majetkem sdružení, upozorňuje výkonný výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně.
 5. Členové kontrolní komise jsou při výkonu funkce oprávněni vyžadovat sdělení potřebných údajů a předložení dokladů nutných k řádné kontrole hospodaření.
 6. Pro zasedání valné hromady vypracovává kontrolní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.
Čl. X. Hospodaření a majetek sdružení
 1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem v souladu s posláním a programovými cíli.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:
  1. dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
  2. příspěvky z veřejných rozpočtů,
  3. výnosy majetku,
  4. členské příspěvky,
  5. příjmy z činností při naplňování cílů sdružení.
 3. Za hospodaření sdružení zodpovídá výkonný výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně roční uzávěrky.
 4. Hospodaření sdružení se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou v souladu s obecně platnými právními předpisy a směrnicemi schválenými výkonným výborem.
Čl. XI. Členství sdružení v jiných organizacích
 1. Sdružení může vstupovat jako právnická osoba do jiných profesních či zájmových organizací jako řádný nebo přidružený člen. Případný vstup do jiných organizací musí být schválen výkonným výborem a potvrzen valnou hromadou.
 2. Pokud sdružení vstupuje do jiných organizací z důvodu získání akreditace pro svou činnost, podřizuje pravidla své činnosti statutům těchto organizací. Všechny změny však musí být schváleny výkonným výborem a potvrzeny valnou hromadou.
Čl. XII. Zánik sdružení
 1. Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady.
 2. Pokud sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání s tím, že likvidační zůstatek bude převeden na jinou neziskovou organizaci s obdobným předmětem činnosti.
Čl. XIII. Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy byly schváleny a přijaty přípravným výborem občanského sdružení v Plzni, dne 16. 7. 2001.
© 2007, webmaster@3pe.cz
Mapa stránek    Doporučte přátelům Dtb