Prostor pro přiblížení      
Stránky se nahrávají


Návrat na úvodní stránku Sdružení 3pé
„Dej, co máš. Pro někoho to může znamenat víc, než bys myslel.“
Henry W. Longfellow
28. května 2023
Sdružení 3pé

Vize a cíle Sdružení
Být organizací,
která nedává hotové odpovědi,
ale ukazuje, kde je hledat.
*
Vytvářet prostor
pro přiblížení křesťanství a křesťanů
dnešnímu člověku.
*
Vyvolávat a prohlubovat zájem
o křesťanské hodnoty
a myšlenkové bohatství Bible
*
Kdo jsme?
Sdružení 3pé je vzdělávací a osvětovou organizací pro lidi současné měnící se společnosti, kteří neví, zda jim ještě křesťanství a Bible mají co dát.
Cílem Sdružení 3pé je vyvolat a prohloubit zájem o křesťanské hodnoty, o kulturní a myšlenkové bohatství Bible a o předávání těchto hodnot dalším lidem. Proto v maximální možné kvalitě obsahu i formy realizuje a distribuuje překlad 3pé a pořádá přednáškové a vzdělávací akce.
Základními hodnotami Sdružení je princip úcty k Bibli jako Božímu slovu a respekt k jedinečnosti každého člověka.
K dosažení cíle sdružení zejména:
  • sdružuje zájemce o křestanství a studium a překlad Bible,
  • realizuje přednáškové, vzdělávací, školící, konzultační a expertní služby pro veřejnost, státní i nestátní organizace,
  • realizuje parafrázovaný překlad Bible a zpřístupňuje jej odborným a vzdělávacím institucím a veřejnosti,
  • provozuje webové stránky, kde umožňuje veřejnosti seznámit se s křesťanskou poezií, prózou a hudbou,
  • vydává a veřejně šíří periodické i neperiodické publikace a tiskoviny, audio a video nahrávky, CD-ROM a vyměňuje je s domácími i zahraničními institucemi.
Základní údaje
Sdružení 3pé bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra dne 7.8.2001 pod číslem jednacím: VS/1 - 1/47 697/01 - R, původně pod názvem Sdružení pro 3P. Změna názvu a úprava stanov proběhla ke dni 20.3.2003.

IČ: 265 39 489, DIČ: 138 - 265 39 489
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s. pobočka Plzeň; č. účtu: 1523827001/5500

Stanovy
Současnou podobu stanov schválenou Ministerstvem Vnitra si můžete v plném znění přečíst zde.

Jak nás můžete podpořit
Modlitební podporou
Uvědomujeme si, že bez modlitebního krytí může veškerá naše snaha vyjít naprázdno. Velmi uvítáme jak závazky k pravidelným modlitbám za 3pé, tak za ochotu být k dispozici pro modlitební nasazení v případě potřeby. Pokud se chcete zapojit, kontaktujte nás.
Zpětnou vazbou
Oceníme veškeré nápady jak to, co děláme dělat lépe. Své nápady ohledně webových stránek sdělte webmasterovi, viz Kontakty. Všechny ostatní náměty a připomínky směřujte na Karla Řežábka, viz Kontakty.
Finančně
Sdružení potřebuje prostředky na režijní náklady: poplatky za internetovou doménu, dále za vedení účtu, účetnictví, atd. Kromě Setkávání 3pé začínáme nový kurz s názvem Setkávání 3pé Večery pro páry, který také bude třeba zčásti dotovat.
Pro ty, kdo chtějí Sdružení 3pé podporovat pravidelnou měsíční částkou, je zde Klub přátel 3pé. (Členem klubu se může stát každý, kdo se rozhodne přispívat na činnost 3pé pravidelnou měsíční částkou minimálně 50 Kč. Z členství v klubu jinak nevyplývají žádné povinnosti.)
Ale budeme vděčni i za jednorázový příspěvek v jakékoli výši.
POZOR!
Sdružení 3pé má změněné číslo účtu:
1523827001/5500
Co děláme?
Sdružení 3pé vzniklo v polovině roku 2001. Zpočátku jsme se zaměřovali hlavně na pod- poru realizace Té Knihy – parafrázovaného překladu Nového Zákona, ale postupně při- bývaly další projekty.
Ta Kniha
Vytváříme překlad, který poselství Bible pře- vádí do soudobého jazyka. Řídí se zásadou parafrázovaných překladů, kdy slovo se ne- překládá slovem ani věta větou, ale spíše myšlenka myšlenkou. V podstatě jde o velmi volně převyprávěný Nový Zákon, který má čtenáře k Bibli přiblížit, ne mu ji nahradit.
Přednášková činnost
Od roku 2002 jsme začali nabízet základním a středním školám přednášky zaměřené na seznámení se základními hodnotami křesťan- ství a na přiblížení kulturního a myšlenkového bohatství Bible.
Zájem ze strany škol naprosto předčil naše očekávání. Přenášky se setkaly s pozitivním ohlasem jak u žáků, studentů, tak u učitelů.
Setkávání 3pé
Setkávání 3pé vycházejí z Kurzů Alfa. Snaží se přiblížit dnešním lidem hodnoty křesťanství srozumitelnou formou a spojujit předání infor- mace s možností navázání vztahů. Témata, obsah a forma jednotlivých přednášek jsou co nejvíce přizpůsobena účastníkům, kteří o těchto věcech neví ještě vůbec nic.
www.3pe.cz
Začátkem února 2003 byly spuštěny stránky 3pé. Jejich filosofie je vyjádřena již v jejich názvu: chtějí pomáhat vytvářet prostor pro přiblížení křesťanství a křesťanů dnešnímu člověku.
© 2007, webmaster@3pe.cz
Mapa stránek    Doporučte přátelům Dtb